Programul Operaţional RegionalProgramul Operațional Regional 2014-2020 (POR) redeschide apelurile pentru programul de finanțare în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Cine poate să obţină aceşti bani?

Pentru accesarea programului de finațare POR 2.1, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, le enumărăm mai jos:

– Sunt societăți comerciale sau cooperative ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor (întreprinderi cu maximum 9 salariaţi şi cu o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de maxim 2 milioane de euro);

– Au cel puțin 1 an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii la finanțare (înființate cel târziu la 1 ianuarie 2015);

– Au înregistrat profit din exploatare și/sau financiar în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;

– Locația de implementare a proiectului se află în mediul urban, într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru (Procedurile de acordare a finanțării pentru proiectele din regiunea București-Ilfov vor fi stabilite în perioada următoare);

– Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale

– Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;

– Au codul CAEN cu care se înscriu la finanțare (o singură activitate pentru care se solicit finanțare), autorizat la ONRC pentru locul de implementare a proiectului, în momentul depunerii cererii de finanțare.

Acest program acordă finanțări pentru activitatile de producție si sevicii din anexa disponibilă spre descărcare la sfârșitul acestui articol.

Ce finantare puteti sa obtineti:

Valoare eligibilă a fiecărui proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro și reprezintă 90% finanțare nerambursabilă.

Cheltuielile eligibile:

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:

–     Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

–     Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;

–     Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

–     Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (în limita a 15% din totalul cheltuielilor din proiect);

–     Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

–     Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

–     Servicii de consultanță/ asistență (în limita a 7% din valoarea totala a proiectului), în această categorie fiind incluse elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, elaborarea planului de afaceri pentru obținerea finanțării etc.

–     Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele pentru obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, a lucrărilor de construcție etc.

Solicita acum o consultatie telefonica gratuita, prin completarea FORMULARULUI, sau la telefon: 0720887779.

Nu sunt eligibile la acest program de finanțare următoarele:

– Achiziționarea de terenuri si/sau construcții;

– Achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;

– Costurile operationale, administrative, de functionare, de testare și intretinere;

– Salariile angajaților;

– Cheltuieli financiare (prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor);

– Cheltuieli de leasing.

Cum se acordă sprijinul nerambursabil și care sunt obligativitățile firmei finanțate?

Sprijinul nerambursabil se acordă sub forma unui avans, pe care solicitantul va trebui ulterior să îl justifice prin documente de achiziție (facturi, procese verbale etc) și în urma unor inspecții la locația de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului, în care beneficiarul trebuie să realizeze toate investițiile menționate în planul de afaceri, este de 3 ani de la data semnării acordului de finanțare.

Principalele obligații ale beneficiarilor, în cadrul proiectului, sunt:

–   Respectarea achizițiilor conform planului de afaceri depus spre finanțare;

–   Respectarea procentului de creștere a productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului, conform procentului asumat în planul de afaceri, pentru care firma solicitantă a primit un punctaj corespunzător la evaluare;

–   Menținerea investițiilor în cadrul societății, fără a le înstrăina, pentru cel puțin 3 ani fiscali de la încheierea perioadei de implementare a proiectului.

 

Cum se face evaluarea?

Evaluarea planurilor de afaceri pentru programul de finanțare POR 2.1 se realizează în două etape:

Etapa 1 – Conformitatea administrativă și eligibilitatea solicitantului la finanțare (verificarea respectării procedurii de inscriere, verificarea autorizării codului CAEN la punctul de lucru declarat in proiect, depunerea documentației complete la înscriere etc).

Etapa 2 – Evaluarea efectivă a planului de afaceri.

Fiecărei luni de depunere a proiectelor la finanțare îi corespunde un prag de calitate, respectiv un punctaj minim pentru care proiectele sunt analizate. Pentru a parcurge cele 2 etape de evaluare, proiectele trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu pragul de calitate specific fiecărei luni.

Proiectele care obțin sub 50 de puncte sunt respinse de la finanțare.

 

Solicita acum o consultatie telefonica gratuita, prin completarea FORMULARULUI, sau la telefon: 0720887779.

Call Now Button