Măsura 7- Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:

– creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

– crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2

– Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

– Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de profit și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

– 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

– Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

– Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

– Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

– Unități de cult conform legislației în vigoare;

– Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar

– nu va depăși 500.000 euro;

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar

– nu va depăși 200.000 euro;

Call Now Button